תקנון קורס "8200 אקדמי"

להלן תנאי השתתפות המחייבים בקורס "8200 אקדמי" וקבלת שירותי תמיכה וייעוץ המועברים באמצעות אמצעי התקשורת השונים של "יועצים משוחררי 8200 בע"מ" (להלן: "8200 אקדמי"). אנא קראו בעיון וחתמו בסוף המסמך. שימו לב! תנאים אלה מחייבים. בכל שאלה או הבהרה אנא פנו לנציגנו1.     מבנה הקורס- הקורס כולל 3 מרכיבים מרכזיים:

1.1.    למידה דרך מערכת שיעורי אונליין (םהלן "Zoom") בהתאם לסיכום מראש עם 8200 אקדמי. 1.2.    תוכנית לימוד ועבודה אישית לכל תלמיד/ה, המושתת על המרכיבים לעיל.

1.3.    למידה באמצעות חומרי לימוד ותרגול במערכת הלימוד האינטרנטית המחולקים על ידי החברה ללא תשלום נוסף למחיר הקורס. (להלן "חומרי הלימוד").2.     קיום הקורס ומועדיו:

2.1.    מובא לידיעתכם כי 8200 אקדמי רשאית לשנות ו/או לדחות את המועד ו/או את המקום שנקבע לקיום הקורס, במקרה הצורך בלבד. כמו כן, 8200 אקדמי תהיה רשאית להודיעכם, כי אין באפשרותה לקיים את הקורס. במקרה כאמור תהיו רשאים להודיע על רצונכם בביטול הרשמתו לקורס תוך 72 שעות ממועד היוודע דבר השינוי ותהיו זכאים להחזר כספי מלא בגין הסכומים ששולמו על ידכם. ההחזר יבוצע בהתאם לאמור בסעיף 5 להלן.


2.2.    כמו כן, רשאית 8200 אקדמי להוסיף שעות לימוד ו/או להפחית שעות לימוד ו/ או לערוך את הקורס כפי שתמצא לנכון, כולל קיום מרתון של שעות לימוד מרוכזות (גם בימים ובשעות אחרים מאלה של הקורס). כל השינויים האמורים יובאו לידיעתכם זמן סביר מראש, סמוך להיוודע השינוי.

2.3.    הקורס מותנה בהשתתפות של 15 תלמידים לכל הפחות, במידה ויהיו פחות נרשמים הקורס יבוטל הכסף יוחזר במלואו.3.     הרישום לקורס:

3.1.    תוך 3 ימי עסקים לכל היותר ממועד קבלת החוזה החתום על ידכם, תפתח 8200 אקדמי בהכנה לכיתה.

3.2.    קבלת זימונים למיוני גאמ"א סייבר ויחידות הטכנולוגיות הנוספות היא באחריות התלמידים ועל חשבונם. על התלמידים לדאוג לעשות את מירב מאמציהם ע"מ לקבל את הזימונים. הרשמתם והשתתפותם של התלמידים בכל קורס של 8200 אקדמי אינה מותנית ו/או כרוכה בקבלת הזימונים של התלמידים למיונים כאמור לעיל.


3.3.    הרישום אל הקורס המלא וכן ערכה מוקלטת מובאת בליווי מתרגלים כן בצורה פרטנית וכן בצורה קבוצתית ומרוכזת. 8200 אקדמי תספק שירות ליווי כמיטב יכולתה, מבלי לגרוע מכך שיש בזכותה משל החברה הנ״ל לשנות או לדחות לפי צרכים פנימיים


4. חומרי לימוד:

4.1. לאחר חתימת הסכם הרשמה והסדרת התשלום במלואו ולאחר קבלת רשימת תלמידים. התלמידים יהיו זכאים לקבל גישה לחומרי הלימוד במערכת האינטרנטית בתחילת הקורס  .

4.2.    חומר הלימוד כולל תרגילים, שיעורים מוקלטים וסימולציות מיונים.

4.3.    הגישה לחומרי הלימוד תתבצע באמצעות המייל האישי איתו נרשם התלמיד/ה .

4.4.    חומר הלימוד וגישה למערכת הקורס תהיה פתוחה לאורך כל תקופת הקורס ו/או תקופה נוספת בהתאם לחבילה הנרכשת. (תקופות הנוספות משתנות מחבילה לחבילה).5.     ביטול הקורס:

5.1.    הודעה על ביטול הרשמה לקורס תוגש בכתב ע"י התלמיד/ה לנציג השירות בטלפון ובמייל info@8200academy.com. על התלמיד/ה לוודא ש8200 אקדמי קיבלה את הודעת הביטול.

5.2.    הזכויות והחובות המצוינות לעיל עבור הקורס המלא, יתרחבו באותה מידה על ערכת ההקלטות, תוך הבטחה שכל המדיניות, הנהלים וההנחיות יחולו על שתי ההצעות המסופקות על ידי 8200 אקדמי. (הקורס המלא וערכת ההקלטות).

5.3.    כאשר נפתחות ההרשאות לתלמיד, נחשף התלמיד לחומרי הקורס. לאחר פתיחת ההרשאות לתלמיד ו/או לאחר כניסה לשיעור הראשון ואילך – לא יהיה זכאי התלמיד לקבל כל החזר כספי או זיכוי.

5.4.    תשלום דמי ביטול בעת ביטול בגין הקורס:תלמיד/ה המבטל הרשמתו דמי ביטול בהתאם למועד הביטול ביחס למועד פתיחת הקורס, כדלקמן:

1.       ביטול עד 14 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס, בעלות של 100 ש"ח או 5% הנמוך מביניהם.

                             

2.       בהתאם למדיניות הביטולים, מכיר הלקוח כי עצם הרשמתו מהווה שריון מקום בכיתה, כך שאם וכאשר יחליט הלקוח לבטל את הרשמתו לאחד מקורסי ההכשרה של 8200 אקדמי, במסגרת של 13 ימי העבודה שלפני מועד פתיחת הקורס, יהא הלקוח כפוף לדמי ביטול בגובה 35% מהעלות המוזכרת בחשבונית הרכישה.


                            

3. על אף האמור, לאחר כניסה של המשתמש אל מערכת של 8200 אקדמי לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי מכל סוג עקב חשיפה אל תכני הקורס השונים.


                           4. לאחר מכן התלמיד/ה לא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי או זיכוי גם אם יבטל את השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא למעט ביטול על פי חוק, והתלמיד/ה יהיה חייב בתשלום שכר הלימוד במלואו, למעט במקרים המפורטים בסעיפים להלן.


5. במקרה של ביטול הרשמתו של התלמיד/ה לאחר פתיחת הרשאות למערכות הקורס לא יינתן החזר כספי.


                             6. תלמיד אשר נכנס לשיעור הראשון ו\או לשיעורים שלאחר מכן - לא יהא זכאי להחזר כספי.7.       על אף האמור בסעיף 5, במקרה בו ביטל התלמיד/ה השתתפותו בקורס בנסיבות חריגות כהגדרתן להלן, יהיה זכאי בכל עת, לקבל החזר על מלוא מחיר הקורס. נסיבות חריגות לעניין הסכם זה הן: פטירתו של בן משפחה קרוב מדרגה ראשונה במהלך הקורס (אב/אם, אח/אחות, ילד/ילדה, בן/בת זוג); גילויה של מחלה קשה אצל התלמיד/ה, אשר לא הייתה ידועה טרם הרשמתו לקורס, אשר אינה מאפשרת המשך לימודיו (בכפוף לאישור וועדת החריגים של החברה); אשפוז ממושך (למעלה מ- 7 ימים) בבית חולים (בכפוף להמצאת אישור רפואי לוועדת החריגים של החברה ולאישורה).


8. החזר כספי המגיע לתלמיד/ה על פי האמור לעיל ישלח לתלמיד/ה בתוך 30 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת ביה"ס בדבר ביטול ההרשמה. תלמיד/ה המבטל את הרשמתו לא יהא זכאי לתוספת הצמדה או ריבית.9. 8200 אקדמי לא תישא אחריות בגין הצלחה ו\או אי הצלחה במבחנים השונים בצה"ל. עם זאת ידוע לי כי 8200 אקדמי עושה את מירב המאמצים להתעדכן בחומרי הלימוד והבחינה השונים בכלל המיונים הצבאיים. למרות זאת ייתכן ויהיו מצבים בהן החומרים התעדכנו בלי ידיעתה. 8200 אקדמי לא תישא באחריות.השיעורים וחומרי הקורס הם סודיים ואסורים להפצה, כל פרסום/שליחה של חומר מכל סוג שהוא מחוץ למסגרת הקורס היא עבירה וידרשו פיצויים.מאשרים כי קראנו וקיבלנו את תנאי ההסכם. חתימת ההורה: __________________, חתימת התלמיד/ה: _________________

*תשלום והרשמה לקורס מהווים הסכמה וקבלת תנאי התקנון.


צרו איתנו קשר

מלאו את הפרטים על מנת שתוכלו לייצר לעצמכם עתיד טוב יותר!

קורס ההכנה הטוב ביותר עבור מי שרוצה לשרת ב-8200!

עקבו אחירנו

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved